Basic flight from Postavaru

Basic flight from Postavaru